PRAVILA NAGRADNIH IGER NA INSTAGRAM PROFILU TINY GIANT

1. člen 

Po teh pravilih kot organizator Tiny Giant d.o.o., Volčji Potok 24b, 1235 Radomlje (v nadaljevanju TinyGiant) prireja nagradne igre v reklamne namene na področju Republike Slovenije. 

2. člen

Nagradne igre potekajo v obliki objav na Instagram profilu Tiny Giant, ki je dostopna na naslovu: https://www.instagram.com/tinygiant_nutrition/. Časovno obdobje poteka nagradnih iger, nagradni sklad in pravila za sodelovanje so navedena pri vsaki posamezni nagradni igri. Izžrebanci bodo o nagradi obveščeni v roku 2 delovnih dni preko zasebnega poštnega predala njegovega Instagram profila. 

3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vsaka polnoletna fizična oseba, s stalnim prebivališčem v Evropski uniji, ki bodo v skladu z navodili posamezne nagradne igre izpolnili vse potrebne pogoje. Ena oseba lahko sodeluje v nagradni igri večkrat. Udeleženec je lahko izžreban samo enkrat. Nakup ni pogoj za sodelovanje. 

Nagrajenec je o prejemu nagrade obveščen preko zasebnega poštnega predala njegovega Instagram profila najkasneje v roku 2 delovnih dni in nagrado prevzame v skladu z nadaljnimi navodili posamezne objave. 

Nagrajenec, ki prejme nagrado, je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec. V primeru da vrednost nagrade presega 42 € je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti davčno številko ime, priimek, naslov, saj TinyGiant nagrajencu plača dohodnino. 

V kolikor izžrebanec zahtevanih podatkov ne predloži v roku 7 dni od prejema obvestila o žrebu, se šteje, da se nagradi odpoveduje. Taka nagrada ostane ne podeljena. 

4. člen

Med vsemi sodelujočimi bo organizator izžrebal nagrajence ali nagrajenca, ki bodo ob izpolnitvi pogojev prejeli nagrado. Izbor nagrad, pogoji in število nagrajencev so opredeljeni v objavi za vsako posamezno nagradno igro. Žrebanje ni javno in poteka v prostorih Tiny Giant d.o.o., Volčji Potok 24b, 1235 Radomlje. Žrebanja se izvajajo z naključnim žrebom. 

5. člen

Pridobljene nagrade ni možno zamenjati za gotovino ali jo prenesti na drugo osebo. 

6. člen

Izžrebanec bo obveščen preko zasebnega poštnega predala njegovega Instagram profila, po skupnem žrebu nagradne igre. Izžrebanci bodo pozvani, da v roku 7 dni pošljejo morebitne manjkajoče podatke za namen dostave ali prevzema nagrade. Če izžrebanec ne izpolnjuje pogojev opredeljenih v pravilih in ne bo upošteval roka, ne bo upravičen do nagrade in v tem primeru nagrada ostane nepodeljena oz. se prenese na nadomestnega izžrebanca. 

7. člen

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da lahko organizator osebne podatke udeležencev uporablja izključno za namene izvedbe nagradne igre, osebne podatke nagrajencev (davčna številka) podeljevanja nagrad v nagradni igri in morebitna plačila akontacije dohodnine. 

Po zaključku nagradne igre oziroma najkasneje do razdelitev nagrad oz. najkasneje do enega leta po žrebu bodo vsi osebni podatki udeležencev izbrisani. Osebni podatki nagrajencev, ki so podlaga za obračun dohodnine (REK obrazci, zapisnik o žrebu z vsemi podatki, ime, priimek, davčna številka) se hranijo eno leto. Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo udeleženci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in EU. 

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca, zbrane v okviru te nagradne igre, obdeloval v skladu z veljavno zakonodajo iz področja varstva osebnih podatkov. Posamezniku, čigar osebne podatke obdeluje le v namen te nagradne igre, zagotavlja naslednje pravice, da od Tiny Giant d.o.o., Volčji Potok 24b, 1235 Radomlje (upravljavec) kadarkoli zahteva: 

 • Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, informacijo o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. 
 • Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov. 
 • Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga prvotni upravljavec pri tem oviral. 
 • Popravek netočnih osebnih podatkov. 
 • Omejitev obdelave, kadar: 
  • oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, 
  • je obdelava nezakonita,
  • nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
  • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. 
 • Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekliče to privolitev za obdelavo osebnih podatkov. 
 • Da za posameznika velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov. 
 • Da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov. 

Ne glede na navedeno lahko organizator zbrane osebne podatke še naprej uporablja, v kolikor za to obstaja druga ustrezna pravna podlaga. 

8. člen

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da je seznanjen z naslednjimi trditvami: 

 • »Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov: hi@tiny-giant.net
 • »Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.«
 • »Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.« 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Tiny Giant d.o.o., Volčji Potok 24b, 1235 Radomlje. Ker je nagradna igra izvedena preko družbenega omrežja Instagram, je tudi le-ta upravljalec osebnih podatkov (v skladu z njihovimi pogoji). Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v družbi Tiny Giant d.o.o., je dosegljiv na e-naslov: david@tiny-giant.net

9. člen

Organizator lahko spremeni ta pravila v primeru bistveno spremenjenih okoliščin ali višje sile. Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na povezavi: https://tiny-giant.net

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami se lahko pošlje na hi@tiny-giant.net

10. člen

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno akcijo, je pristojno sodišče v Ljubljani. 

11. člen

Pravila pričnejo veljati 15. 12. 2021. 

V Ljubljani, dne 15.12.2021 TINY GIANT d.o.o